Pastoraat

Wat verstaan we onder pastoraat? Hoewel er verschillende definities zijn zou je pastoraal handelen kernachtig kunnen omschrijven als: omzien naar elkaar; het bevat een grote dosis biddend luisteren en een eindje ‘meelopen’ door mensen die zelf ook geraakt zijn door het evangelie van Jezus Christus.

In het pastoraat is luisteren van cruciaal belang. Iets concreter verwoord:
Goed luisteren naar wie de ander is, wat hij of zij te zeggen heeft, welke gevoelens er leven en de pastor zal daarbij zoeken naar relevante gespreksonderwerpen op het vlak van zingevings- en geloofsvragen. De ander uitnodigen tot het vertellen van (een stukje van) het levensverhaal en zo een eindje meelopen in de hoop en met het gebed dat de ander ook merkbaar deelneemt aan deze ontmoeting.

 

Pastorale zorg

Hoe frappant is de eerste zin in de Protestantse kerkorde als deze spreekt over ‘pastoraat: de gemeente is geroepen tot de vervulling van haar pastorale opdracht door het verlenen van herderlijke zorg. Het pastoraat is te mooi en te kostbaar om dat alleen toe te vertrouwen aan het pastorale team, het is een taak van en voor de hele gemeente. Het pastorale team, bestaande uit de ouderlingen en de predikant coördineren het pastorale werk.

Gemeenteleden en anderen die pastorale aandacht wensen kunnen contact opnemen met de predikant.

Pasfoto dominee.

Predikant

Voor pastorale aandacht kunt u contact opnemen met onze predikant:

Ds. W.M. (Wim) de Bruin
Kenenburgweg 20
2665 HW Bleiswijk
Tel. 010-7860506
predikant@dorpskerkbleiswijk.nl

Wijkindeling

Het pastoraat en het diaconaat in onze gemeente is georganiseerd in zes wijken. Elke wijk heeft een eigen pastoraal team.

 

Wijk 1  Willy Helmendach en Edith Krijgsman
Wijk 2  Corina Metselaar en Marianne Fijan
Wijk 3  Leni van Alphen
Wijk 4  Paul Lieverse
Wijk 5  Martine Hendriks en Ankie Vis
Wijk 6  Verdeeld onder bovengenoemde personen

 

Plattegrond van Bleiswijk met wijkindeling diaconie.