Veilige gemeente

De Hervormde Wijkgemeente Dorpskerk van Bleiswijk wil een plaats zijn waar zorg is voor individuele leden, waar het veilig is om naar toe te gaan en waar oog is voor het individu. Je bent welkom zoals je bent.

Wij beseffen dat we als kerkelijke gemeente niet immuun zijn voor de risico’s van verschillende vormen van misbruik. Met name als het gaat om kwetsbare groepen als kinderen, jongeren, mensen die vanuit de zorg in een afhankelijkheidsrelatie tot een ander staan en mensen die vanuit hun verleden sociaal, psychisch of geestelijk kwetsbaar zijn.

Medewerkers- en vrijwilligersbeleid

Daarom zijn een aantal maatregelen genomen die enerzijds bijdragen aan preventie – het voorkomen van misbruik – en anderzijds tot een adequate aanpak als er sprake is van (vermeend) misbruik.

Iedere medewerker met een arbeidscontract van onze gemeente geeft aan, met de ondertekening van het arbeidscontract, dat hij/zij zich houdt aan de gedragscode die binnen onze gemeente geldt; zie hieronder. Binnen de diverse kringen, clubs en andere activiteiten onderschrijven ook vrijwillige medewerkers de gedragscode.

Binnen onze gemeente zijn vertrouwenspersonen aangesteld; zie hiernaast. Deze vertrouwenspersonen functioneren onafhankelijk en zijn uitsluitend verantwoording verschuldigd aan de kerkenraad. De functie van vertrouwenspersoon kan niet worden gecombineerd met andere vertrouwensposities of leidinggevende functies binnen de Dorpskerk.

Meer informatie is te vinden op Meldpunt SMPR.

Vertrouwenspersoon

Als iemand in onze gemeente ongewenst gedrag ervaart van een ander kerklid, kan hij of zij onze vertrouwenspersoon benaderen:

Nel Roeloffs
Grote Beer 9
2665 WK Bleiswijk
Tel. 010-5214746
E-mail

Gedragscode voor kerkelijke vrijwilligers van Hervormde Wijkgemeente Dorpskerk in Bleiswijk

Deze gedragscode is geschreven voor de kerkelijke vrijwilligers van de Hervormde Wijkgemeente Dorpskerk in Bleiswijk. Kerkelijke vrijwilligers zijn allen die door hun functie een bijzondere verantwoordelijkheid in de kerkelijke gemeente hebben en die daarin het vertrouwen van de gemeente genieten. Het uitgangspunt voor deze gedragscode is wat de Bijbel ons leert over omgang met elkaar. Respect voor de ander, integriteit, betrouwbaar-heid en zorgvuldigheid kenmerken deze stijl van omgaan met elkaar. Deze kern-voorwaarden vormen de onderliggende basis voor de concrete gedragsregels die in deze code worden genoemd. Deze code wil een hulpmiddel zijn om ongewenst gedrag van kerkelijke vrijwilligers te voorkomen, te signaleren en bespreekbaar te maken.

De kerkenraad heeft hiertoe interne Vertrouwenspersonen aangesteld. 

De kerkenraad vindt afspraken over de manier van omgaan met elkaar belangrijk, omdat alle leden van onze gemeente zich veilig moeten kunnen voelen. Dit kan alleen als men elkaar in zijn/haar waarde laat en elkaar met respect behandelt. Dit betekent dat wij in onze kerkelijke gemeente alle vormen van ongelijkwaardige behandeling, zoals pesten, machtsmisbruik, financiële uitbuiting, discriminerende, racistische of (seksueel) intimide-rende gedragingen of opmerkingen, of het hiertoe aanzetten, ontoelaatbaar vinden.

De kerkenraad vraagt alle kerkelijke vrijwilligers onderstaande omgangsregels na te leven en de gedragscode te ondertekenen.

 1. Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij/zij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen de kerkelijke gemeente.
 2. Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
 3. Ik val de ander niet lastig.
 4. Ik berokken de ander geen schade.
 5. Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.
 6. Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
 7. Ik negeer de ander niet.
 8. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
 9. Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, en ik bedreig de ander niet.
 10. Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
 11. Ik geef de ander geen seksueel getinte aandacht.
 12. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.
 13. Ik ga zorgvuldig om met zaken die mij vertrouwelijk ter kennis zijn gekomen. Ik doorbreek de geheimhouding als er gevaar of schade kan worden voorkomen.
 14. Ik maak bewust gebruik van internet, e-mail en andere communicatiemiddelen. In het gebruik hiervan zorg ik ervoor dat de privacy van anderen wordt gewaarborgd.
 15. Als iemand mij hindert of lastigvalt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp.
 16. Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden.

Deze gedragscode is vastgesteld op 19 maart 2024 door de kerkenraad van de Hervormde Wijkgemeente Dorpskerk in Bleiswijk.