Informatie betreffende verkiezing van ambtsdragers

In de kerkenraadsvergadering van 19 september 2023 is vastgesteld welke vacatures ambtsdragers er zijn en of de herkiesbare ambtsdragers zich weer herkiesbaar willen stellen.

Volgens het rooster van aftreden zijn per 1 januari 2024  herkiesbaar voor het ambt van:

Ouderlingen:

(Wijk)ouderling,

Mevr. Anja Oord – van den Bogerd en mevr. Erna Pieters – van Wageningen. Beide ouderlingen hebben aangegeven zich niet herkiesbaar te stellen voor het ambt van (wijk) ouderling,

Mevr. Willy Helmendach – Huibregtse, is na 12 aaneengesloten ambtsdrager te zijn geweest niet herkiesbaar.

College van kerkrentmeesters:

Ouderling kerkrentmeester Mevr. Marjon van IJperen – Spelt, zij heeft zich niet herkiesbaar gesteld.

College van Diaken:

Geen vacatures.

Met dankbaarheid kijken we terug op de afgelopen periode waarin de niet herkiesbare ambtsdragers hebben gefunctioneerd. We zullen hen gaan missen in het team. Op een later tijdstip bij hun afscheid blikken we nog nader terug op hun ambtsperiode.

Ontstane en bestaande vacatures:

(Wijk) ouderling: 4 vacatures.
Missionair ouderling: 1 vacature
Jeugdouderling: 1 vacature
Ouderling kerkrentmeester: 2 vacatures

Voor de bovengenoemde openstaande vacatures roepen wij de gemeente op om aanbevelingen in te dienen van personen die naar haar mening voor verkiezing in aanmerking komen. Bij de aanbeveling dient aangegeven te worden voor welk ambt betrokken wordt aanbevolen.

Het college van kerkrentmeesters kent naast de 3 ouderling kerkrentmeesters ook 2 kerkrentmeesters. Er bestaat al langere tijd 1 vacature kerkrentmeester. Kerkrentmeester Pim van der Neut heeft ook aangegeven zijn functie als kerkrentmeester te beëindigen en zijn er nu 2 vacatures kerkrentmeester.  Kerkrentmeesters maken geen deel uit van de kerkenraad en u als gemeente behoeft voor deze 2 vacatures geen namen in te dienen. De kerkenraad zal zelf moeten voorzien voor een invulling. Maar heeft u een suggestie dan horen wij die graag.

Naast het indienen van namen doet de kerkenraad ook een dringend beroep op u om bij uzelf  te onderzoeken wat uw talenten zijn en wat het voor u zou kunnen betekenen om 1 van de vacatures in te vullen. Neemt u gerust contact op met ds. Wim de Bruin of een van de ambtsdragersom om er nader over te praten.

We merken daarbij op dat u zich niet behoeft te spiegelen aan de vertrekkende ambtsdragers. De (wijk) ouderlingen vormen een team met predikant en een aantal pastorale medewerkers. Het is niet meer met de “kaartenbak” in de hand al uw adressen in uw wijk af gaan maar er zijn voor broeders en zusters die daarom vragen of op uw pad komen.De vertrekkende penningmeester, Marjon, die naast het penningmeesterschap nog veel andere teken op zich heeft genomen, geeft het advies dat u geen kopie van haar behoeft te zijn / worden. Er zal met elkaar moeten worden gezocht naar een goede en behapbare taakverdeling.

De verkiezingsprocedure

De verkiezingsprocedure is de standaardprocedure die in de kerkorde (ord. 3-6-3) is vastgelegd. De kerkenraad heeft deze procedure overgenomen in de Plaatselijke Regeling  vastgesteld in maart 2018. De gemeente heeft met deze procedure grote invloed op de invulling van de kerkenraad.  De kerkenraad heeft daarom ook voor de standaardprocedure gekozen.

In het verleden werd een verkiezing gehouden met dubbeltallen. Voor deze procedure dient de kerkenraad door de stemgerechtigde leden, middels een daartoe te houden stemming, te worden gemachtigd. Dit was dan voor een periode van 6 jaar. De kerkenraad heeft deze machtiging niet gevraagd na de laatst verlopen periode van 6 jaar.

De procedure is als volgt:

Indien voor een ambt geen aanbevelingen zijn binnengekomen die door 10 of meer stemgerechtigde leden worden ondersteund, geschiedt de verkiezing door de kerkenraad.

Indien voor een ambt aanbevelingen zijn binnengekomen die door 10 of meer stemgerechtigde leden worden ondersteund stelt de kerkenraad een kieslijst op van genoemde personen. De kerkenraad kan deze lijst aanvullen met namen van hen die door de kerkenraad zelf voor dat ambt worden aanbevolen.

Indien de lijst niet groter is dan het aantal vacatures voor dat ambt worden de kandidaten door de kerkenraad verkozen verklaard.

Is de lijst groter dan het aantal vacatures voor dat ambt dan geschiedt verkiezing door de stemgerechtigde leden van de wijkgemeente. Indien dit noodzakelijk blijkt zal deze verkiezing uiterlijk in november 2023 plaatsvinden.

De verkiezing van ambtsdragers geschiedt uit de stemgerechtigde (belijdende) leden van de wijkgemeente.

De aanbevelingen dienen schriftelijk en ondertekend te worden ingediend bij de kerkenraad via de scriba.

Uiterlijk donderdag 16 november 2023.

Er is een  formulier opgesteld om daarop de aanbevelingen per ambt in te vullen. U kunt met meerdere personen deze lijst invullen, mits namen van de indieners worden aangegeven en door deze personen wordt ondertekend.

De formulieren treft u aan als bijlage aan in het Kerknieuws, liggen in de hal van de kerk, verkrijgbaar op kerkelijk bureau of hier te downloaden.

Tot slot:

Het is best een heel verhaal dat wij u voor hebben opgeschreven. We kunnen  ons voorstelen dat u vragen hebt hierover. Stel ze gerust. U kunt een mailtje naar de scriba zenden: scriba@dorpskerkbleiswijk.nl of bel even met de scriba 06-40211483.

We rekenen op uw verantwoordelijkheid in deze. Als gemeente zijn we met elkaar verantwoordelijk om in een voltallige kerkenraad te mogen voorzien.  Een volledig pastoraal team van wijkouderlingen met de predikant is daar een heel belangrijk onderdeel van. Het omzien naar elkaar dient met name vanuit dit team nog meer gestalte te krijgen. Dan is het fijn om compleet  te zijn opdat elke wijk weer een eigen (wijk)ouderling mag hebben.

Het werken in Gods wijngaard is niet altijd gemakkelijk maar wel heel waardevol.  Samen werken aan het uitbreiden van Zijn Koninkrijk in het algemeen (missionair zijn) en het opbouwen van Zijn gemeente in Bleiswijk in het bijzonder.

Met een hartelijke groet van uw kerkenraad,

Ds. Wim de Bruin, voorzitter                                                     Gijs van Laviere, scriba